Algemene voorwaarden

I. Geldigheid van de algemene voorwaarden

Alle diensten en leveringen van ThermoExpert Deutschland GmbH worden uitsluitend geleverd op basis van de specifieke overeenkomst in combinatie met deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen AV). Door het plaatsen van de bestelling door de afnemer, uiterlijk bij aanvaarding van de leveringsvoorwerpen, erkent de afnemer het uitsluitend bindende karakter van deze AV. Afwijkende voorwaarden van onze klanten gelden niet, ook als wij daar niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maken of als wij leveringen en diensten zonder voorbehoud uitvoeren of accepteren bij kennis van tegenstrijdige AV.
Deze AV gelden uitsluitend voor ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen in de zin van § 310 (1) BGB.
Aanbiedingen, contractafsluiting en contractinhoud

1) Onze contractuele aanbiedingen zijn onderhevig aan wijzigingen en dienen uitsluitend te worden opgevat als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

2) Een contract komt pas tot stand door onze schriftelijke orderbevestiging die overeenkomt met de bestelling van de klant, uiterlijk door een levering door ons. Mondelinge verklaringen vereisen een bevestiging in tekstvorm om van kracht te zijn.

Onze opdrachtbevestiging (inclusief deze AV) is uitsluitend bepalend voor de omvang van de door ons verschuldigde prestatie. Een opdrachtbevestiging die inhoudelijk afwijkt van de opdracht van de klant, geldt als door de klant geaccepteerd, tenzij de klant hiertegen binnen drie werkdagen na ontvangst bezwaar maakt.
Als het leveringsvoorwerp moet dienen voor speciale doeleinden van de klant of speciale vereisten heeft, worden deze doeleinden of vereisten alleen onderdeel van het contract als ze door de klant uitdrukkelijk en volledig zijn gespecificeerd in de opdracht en door ons uitdrukkelijk zijn bevestigd in de opdrachtbevestiging.
Wij zijn alleen verplicht om de door ons geleverde artikelen in gebruik te nemen als dit uitdrukkelijk is bevestigd in de opdrachtbevestiging.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het technische concept waarop de aanbieding is gebaseerd, voor zover de prestaties en de kwaliteit van het aangeboden leveringsobject en het overeengekomen doel hierdoor niet worden aangetast. Dergelijke wijzigingen zullen wij binnen een week na de wijziging van het concept schriftelijk aan de klant meedelen.

III. documenten / documentatie

Wij behouden ons alle rechten voor op de afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, technische informatie en andere documenten die ons ter beschikking worden gesteld, tenzij deze uitdrukkelijk bestemd zijn voor de inbedrijfstelling of de werking van het voorwerp van het contract of voor reclamedoeleinden. Afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, technische informatie en andere documenten die niet uitdrukkelijk bestemd zijn voor de inbedrijfstelling of het gebruik van het voorwerp van de overeenkomst of voor reclamedoeleinden, mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gereproduceerd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Ze mogen alleen worden gebruikt voor de contractuele doeleinden en op ons verzoek aan ons worden geretourneerd als ze niet langer nodig zijn door de klant in de normale gang van zaken en met inachtneming van eventuele bestaande bewaarplichten. Bestaande kopieën moeten door de klant worden vernietigd.
Alle door ons verstrekte illustraties, tekeningen, berekeningen, technische informatie, andere documenten en gegevens over gewichten en afmetingen bevatten informatie bij benadering. Ze zijn daarom niet bindend, tenzij ze door ons uitdrukkelijk als bindend zijn aangemerkt.

IV. Leveringsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, vinden onze leveringen FCA Stapelfeld (Brookstieg 1) plaats volgens Incoterms 2020. Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering gaat over op de klant bij de overdracht van de leveringsvoorwerpen aan de logistieke dienstverlener (expediteur of vervoerder).
Als wij op verzoek van de klant overeenkomen om het transport van de leveringsvoorwerpen naar een andere plaats van levering te organiseren, blijft onze levering FCA volgens Incoterms 2020. De kosten en het risico van dit transport van de leveringsvoorwerpen naar de plaats van levering zijn voor rekening van de koper. Van onze kant wordt de prijs van de goederen verhoogd met een forfaitair transporttarief dat geldt op het moment van verzending op basis van standaardverpakking; speciale verpakkingen en speciaal transport (bijv. expreslevering) worden afzonderlijk in rekening gebracht. Verzekering tegen transport- en brandschade en vernietiging van de leveringsvoorwerpen tijdens het transport wordt alleen op verzoek van de klant op diens kosten afgesloten; wij zijn niet verplicht om de leveringsvoorwerpen in dit opzicht te verzekeren.
Leveringen naar het buitenland vinden uitsluitend plaats op basis van de volgende voorwaarden:
Als de plaats van bestemming binnen de Europese Economische Ruimte ligt, vindt levering franco plaats volgens de CPT-clausule van de INCOTERMS.
Als de plaats van bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ligt, geschiedt de levering franco, in overeenstemming met clausule DAP van de [■].
Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan, op voorwaarde dat (i) de gedeeltelijke levering door de klant kan worden gebruikt in het kader van het contractuele beoogde doel, (ii) de levering van de resterende bestelde leveringsartikelen is verzekerd en (iii) de klant hierdoor geen aanzienlijk extra werk of extra kosten hoeft te verrichten.

V. Levertijd en vertraging

Door ons meegedeelde leveringstermijnen zijn slechts bindend indien (i) ze door ons in de orderbevestiging als bindend zijn gekenmerkt, de klant ons tijdig alle voor de uitvoering van de levering vereiste informatie/documenten heeft verstrekt en de klant de eventueel overeengekomen vooruitbetalingen volgens afspraak heeft verricht.
De leveringstermijn geldt als nagekomen, indien de zending op de overeengekomen leveringstermijn ter beschikking is gesteld voor afhaling Indien verzending aan de klant is overeengekomen, geldt de leveringstermijn als nagekomen, indien de zending op de overeengekomen leveringstermijn ter beschikking is gesteld en het transportbedrijf opdracht heeft gekregen om de zending af te halen. Bij nabestellingen of verlengingen door de klant op een later tijdstip worden de termijnen dienovereenkomstig verlengd.
Storingen in onze productie, in onze dienstverlening en/of in het transport van de zending naar de klant door het coronavirus of andere gebeurtenissen van overmacht (bijv. oorlog, terreurdaden, epidemieën, natuurrampen, stakingen, uitsluitingen, bezetting van fabrieken en terreinen, officiële maatregelen, tekorten aan energie, materialen of grondstoffen, brand, enz, tekorten aan energie, materialen of grondstoffen, brand- en explosieschade, verkeers- en bedrijfsstoringen, al dan niet rechtmatige daden van staatswege, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn en die het ons tijdelijk onmogelijk maken of aanzienlijk bemoeilijken om aan onze leveringsverplichting te voldoen, ontslaan ons voor de duur van de storing van de verplichting tot tijdige levering. Dit geldt ook als de bovengenoemde omstandigheden zich voordoen bij toeleveranciers. Wij zijn niet verplicht om tijdens de onderbreking vervangende goederen van derden te betrekken. Eventueel overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd met de duur van de storing. Wij zullen de klant zo snel mogelijk op passende wijze informeren over het optreden en het einde van de storing. Als het einde van de storing niet te voorzien is of als deze langer dan drie maanden duurt, hebben de klant en wij het recht om ons zonder inachtneming van een termijn uit de overeenkomst terug te trekken met betrekking tot de betreffende prestatieomvang.
Voorwaarde voor onze leveringsplicht is een correcte en tijdige eigen bevoorrading.
De klant draagt de bijkomende kosten van een door hem veroorzaakte onderbreking of vertraging van de door ons verschuldigde prestaties.
Als de klant in gebreke blijft met de afname of als hij andere op hem rustende medewerkingsplichten niet nakomt, hebben wij het recht om - onverminderd onze overige rechten - het leveringsvoorwerp passend op te slaan voor rekening en risico van de klant of - bij plichtsverzuim van de klant - ons terug te trekken uit de overeenkomst. In dit geval geldt het magazijnontvangstbewijs of het ontvangstbewijs van de transporteur als bewijs van de levering volgens het contract.

VI Prijzen en betalingsvoorwaarden

Indien bij afroeporders of termijnorders slechts een deel van de overeengekomen hoeveelheid door de klant binnen de overeengekomen termijn wordt geaccepteerd, hebben wij het recht om naar onze keuze ofwel de voor deze partijgrootte geldende prijs voor het geleverde deel in rekening te brengen, ofwel de nog niet afgeroepen hoeveelheid te leveren en te betalen.

Tenzij contractueel anders overeengekomen, dienen onze facturen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek te worden betaald. Bij te late betaling hebben wij het recht om van de klant vertragingsrente tegen de wettelijke rente te eisen. We hebben ook het recht om een vaste schadevergoeding te eisen in overeenstemming met artikel 288 (5) BGB en eventuele hogere schade veroorzaakt door het verzuim.
Betaling per bankoverschrijving wordt pas geacht te zijn gedaan wanneer het bedrag onherroepelijk en zonder aftrek op de door ons opgegeven rekening is bijgeschreven.

Als de klant zijn verplichtingen niet nakomt en onze levering of dienst daardoor vertraging oploopt, worden betalingen gedaan alsof de vertraging niet is opgetreden.
De klant heeft alleen het recht om tegenvorderingen te verrekenen of betalingen op grond van dergelijke vorderingen in te houden als zijn tegenvorderingen onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn of voortvloeien uit hetzelfde contract op grond waarvan de betreffende levering is verricht.

Indien wij na het sluiten van de overeenkomst het risico van onvermogen van de klant onderkennen, zijn wij gerechtigd om nog uitstaande of toekomstige leveringen alleen tegen vooruitbetaling of andere zekerheidstelling uit te voeren. Als de aanbetalingen of andere zekerheden ook na het verstrijken van een redelijke respijttermijn nog niet zijn gesteld, kunnen wij de leveringen opschorten totdat de aanbetalingen of zekerheden zijn gesteld of ons geheel of gedeeltelijk terugtrekken uit afzonderlijke of alle betrokken overeenkomsten. Wij behouden ons het recht voor om verdere rechten te doen gelden.
Wij zijn gerechtigd om deelfacturen uit te schrijven voor deelleveringen in de zin van artikel IV.4 van deze AV.

Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom voor van de door ons geleverde goederen ("goederen onder eigendomsvoorbehoud") totdat al onze vorderingen op de klant uit de zakelijke relatie zijn voldaan. Als de klant een van onze vorderingen uit de zakelijke relatie niet binnen de overeengekomen termijn of niet volledig nakomt, hebben wij het recht om de voorbehouden goederen terug te eisen. De klant is dan verplicht om de gereserveerde goederen op eigen risico en op eigen kosten naar onze vestiging (Stapelfeld) terug te sturen.

De klant is gerechtigd de voorbehouden goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verkopen. Voor zover de klant het voorbehouden goed doorverkoopt, draagt hij hierbij de daaruit resulterende vordering aan ons over, beperkt tot onze vorderingen vanaf de levering van het voorbehouden goed, ongeacht of de verkoop zonder of na verwerking, vermenging of verbinding plaatsvindt. De klant is herroepelijk gemachtigd om de aan ons overgedragen vorderingen zelfstandig te innen, maar is verplicht om de in dit verband ontvangen betalingen onverwijld aan ons over te maken, waarbij in geval van gedeeltelijke betalingen de betalingen worden geacht te zijn verricht op het overgedragen deel van de vordering totdat onze vorderingen volledig zijn voldaan. Wij kunnen deze machtiging en het recht tot doorverkoop herroepen als de klant wezenlijke verplichtingen tegenover ons, zoals betaling, niet nakomt; in geval van herroeping van de machtiging zijn wij gerechtigd de vordering zelf te innen.
De klant is niet gerechtigd de voorbehouden goederen te verpanden, als zekerheid te cederen of andere beschikkingen te maken die ons eigendom in gevaar brengen.

Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud is de klant verplicht om de voorbehouden goederen in de gebruikelijke omvang tegen verlies en vernietiging te verzekeren, ze - voor zover mogelijk - als ons eigendom te merken en ze met zorg te behandelen.
De klant is verplicht om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle gebeurtenissen die ons eigendom in gevaar brengen (in het bijzonder inbeslagnames, beschikkingen, verbeurdverklaringen) en om ons onmiddellijk alle informatie en documenten te verstrekken die nodig zijn om onze rechten te beschermen. Derden moeten over ons eigendom worden geïnformeerd.
De verwerking van de goederen onder eigendomsvoorbehoud gebeurt voor ons als fabrikant, zonder dat daaruit voor ons verplichtingen voortvloeien. Als de goederen onder eigendomsvoorbehoud worden verwerkt, vermengd of gecombineerd met andere goederen die ons niet toebehoren, hebben wij recht op mede-eigendom van de nieuw ontstane zaak in de verhouding van de waarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud tot de andere goederen op het tijdstip van verwerking, vermenging of combinatie. Indien de klant de exclusieve eigendom van de nieuw vervaardigde zaak verwerft, is overeengekomen dat de klant ons de mede-eigendom van de nieuwe zaak toekent in de verhouding van de waarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud tot de waarde van de andere verwerkte, gemengde of samengevoegde goederen en dit mede-eigendomsaandeel voor ons in vertrouwen en kosteloos beheert.
Indien de waarde van onze zekerheid volgens de bepalingen in deze paragraaf VII het bedrag van onze vordering met meer dan 30% overschrijdt, zullen wij op verzoek van de klant de zekerheid naar onze keuze onmiddellijk vrijgeven in een zodanige mate dat de resterende zekerheid maximaal 130% van onze vorderingen bedraagt.
Indien de klant in gebreke blijft met betrekking tot wezenlijke verplichtingen jegens ons, zoals betaling, kunnen wij ons - onverminderd andere rechten - terugtrekken uit het contract in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Als wij ons terugtrekken uit het contract, hebben wij het recht om de goederen onder eigendomsvoorbehoud terug te eisen en ze elders te gebruiken om te voldoen aan opeisbare vorderingen. In geval van een verzoek tot teruggave dient de klant ons of onze gevolmachtigde onmiddellijk toegang te verlenen tot de voorbehouden goederen en deze terug te geven.

Garantie

De door ons geleverde goederen zijn reeds vrij van materiële gebreken indien zij voldoen aan een tussen ons en de klant ten tijde van de risico-overgang overeengekomen kwaliteit. De overeengekomen kwaliteit wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de specifieke afspraken die in tekstvorm zijn gemaakt over de eigenschappen, kenmerken en prestatiekenmerken van het leveringsvoorwerp.
Gebreken aan het geleverde worden naar onze keuze verholpen door verbetering of nalevering. Alle voor het verhelpen van het gebrek noodzakelijke kosten komen voor onze rekening, tenzij deze voortvloeien uit het feit dat het artikel naar een andere plaats dan de plaats van nakoming is gebracht.
Indien verwarmingsgeleiders, thermokoppels en verwarmingsoplossingen na de risico-overgang onbruikbaar worden of hun bruikbaarheid aanzienlijk wordt beperkt, wordt aangenomen dat de beperking het gevolg is van normale slijtage, tenzij deze aanname onverenigbaar is met de aard van het artikel of de aard van de beperking. Een garantie is uitgesloten als een verhoogde slijtage het gevolg is van het feit dat de door ons geleverde producten buiten hun limieten worden gebruikt.
Wij verlenen alleen garantie voor toepassingsgerelateerde functies als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Informatie in catalogi, prijslijsten en ander door ons aan de klant verstrekt informatiemateriaal en productbeschrijvende informatie kunnen in geen geval worden opgevat als garanties voor een speciale kwaliteit of duurzaamheid van het geleverde artikel; dergelijke kwaliteits- of duurzaamheidsgaranties moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen
Een duidelijk defect moet door de klant binnen twee weken na ontvangst van het artikel in tekstvorm aan ons worden gemeld, anders is garantie uitgesloten. Als het gebrek niet duidelijk zichtbaar is, moet de klant ons uiterlijk een week na ontdekking van het gebrek in tekstvorm op de hoogte stellen. Tijdige verzending van de kennisgeving van gebreken is voldoende om aan de termijn te voldoen. De bepalingen van 377 HGB blijven onaangetast. Wij hebben het recht om het gereclameerde leveringsvoorwerp te inspecteren en te testen. De klant moet ons hiervoor de nodige tijd en gelegenheid geven. Wij kunnen ook eisen dat de klant het afgekeurde artikel op onze kosten naar ons terugstuurt.
Garantieclaims verjaren een jaar na de risico-overgang. Dit geldt niet voor schadeclaims van de besteller wegens schade aan leven, lichaam of gezondheid die door ons of onze plaatsvervangers opzettelijk is veroorzaakt; noch voor andere schade die door ons of onze plaatsvervangers door grove nalatigheid of opzet is veroorzaakt. In deze gevallen gelden de wettelijke verjaringstermijnen. Bijzondere wettelijke bepalingen (bijv. § 438 lid 3 BGB, § 444 BGB) blijven eveneens onaangetast.
De verjaringstermijn in geval van verhaal op grond van § 445 b BGB blijft onaangetast door de bovenstaande paragraaf VIII.5. Het verhaal op grond van § 445 b BGB blijft echter onaangetast. Het verhaal bij levering volgens §§ 445a, 445b BGB is echter uitgesloten als de klant zijn klant niet informeert over de normale slijtage van thermokoppels, verwarmingsgeleiders en verwarmingsoplossingen en hij daardoor schadeplichtig wordt jegens zijn klant.

Beperking van aansprakelijkheid

1) Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat wij diensten hebben verleend op basis van tekeningen, sjablonen, berekeningen en dergelijke die door de klant zijn verstrekt of gecontroleerd. Voor zover dit voor ons herkenbaar is, zullen wij de klant zo snel mogelijk informeren over de onmogelijkheid van een technische implementatie van de sjablonen.

2) Bij een licht nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen ("kardinale plichten") is onze aansprakelijkheid beperkt tot het schadebedrag dat op het moment van het sluiten van het contract te voorzien was en kenmerkend is voor het contract. Kardinale plichten zijn die plichten die de koper een rechtspositie geven die het contract hem volgens zijn inhoud en doel moet verlenen, evenals die plichten waarvan de vervulling de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de koper regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen.

3) Wij zijn niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere verplichtingen uit het contract dan die vermeld in Sectie IX. 2.

4) Voor het overige blijven de wettelijke aanspraken van de klant op schadevergoeding onaangetast; in het bijzonder zijn wij aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

5) De hierboven genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen in paragraaf IX.2 en IX.3 zijn niet van toepassing in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid (in het bijzonder onder de Wet Productaansprakelijkheid), verwijtbaar letsel aan leven, ledematen of gezondheid door ons, door ons gegeven garanties of door ons bedrieglijk verzwegen gebreken.

6) Voor zover onze aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van onze werknemers, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

7) De klant is verplicht om ons het bewijs te leveren van eventuele schadeclaims. Eventuele contractuele boetes en/of schadevergoedingen voorzien in de algemene voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing (cf. Sectie I. 1 van deze AV).

8) Als de klant een geleverd artikel doorverkoopt, vrijwaart hij ons intern tegen productaansprakelijkheidsclaims en alle andere claims van derden, voor zover hij verantwoordelijk is voor het defect/defect dat tot de aansprakelijkheid leidt.

Montage, inbedrijfstelling

Als montage (en inbedrijfstelling) van de leveringsvoorwerpen deel uitmaakt van het contract, zijn daarnaast de voorwaarden van deze sectie X van toepassing:

De klant is verantwoordelijk voor de correcte opslag van de goederen op of in de buurt van de plaats van inbedrijfstelling. Elk onderdeel dat tijdens de opslag verloren gaat, beschadigd raakt of verloren gaat, zal door ons op kosten van de klant naar onze keuze worden hersteld of vervangen.
Alle voorbereidende werkzaamheden moeten tijdig worden uitgevoerd en voltooid in overeenstemming met de door ons meegedeelde specificaties, met voldoende vooraankondiging. De montageplaats moet ons op de overeengekomen datum ongehinderd ter beschikking staan. Ons montagepersoneel mag pas worden ingeschakeld wanneer alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond of wanneer is gegarandeerd dat de voorbereidende werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip zullen zijn afgerond.
De voor montage of inbedrijfstelling bestemde leveringsvoorwerpen moeten op het overeengekomen tijdstip in perfecte staat ter beschikking staan.
Wanneer niet wordt voldaan aan een van de in de bovenstaande punten X.2 tot en met 3 genoemde voorwaarden of wanneer wij de inbedrijfstellings- en montagewerkzaamheden moeten onderbreken om redenen die niet aan ons zijn toe te schrijven, wordt de overeengekomen termijn voor de levering van deze diensten dienovereenkomstig verlengd. Alle extra kosten die om deze redenen ontstaan, zijn voor rekening van de klant.
Exportcontrole
Voor zover voor de levering of export van de goederen de toestemming van Duitse en/of buitenlandse autoriteiten en/of internationale instellingen vereist is, zijn onze aanbiedingen onderhevig aan de verlening van deze toestemming. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze toestemming, waarbij wij hem voor zover nodig zullen ondersteunen, in het bijzonder door het verstrekken van certificaten en bevestigingen.

Slotbepalingen

Als de klant een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een bijzonder fonds van publiek recht is, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze contractuele relatie Hamburg. Wij hebben echter het recht om de klant te dagvaarden in elke andere wettelijke bevoegde rechtbank.
Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
Mocht een overeenkomst tussen ons en de klant geheel of gedeeltelijk ongeldig of onwerkzaam zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige overeenkomsten. In dit geval geldt de bepaling die de economische bedoeling van de ongeldige bepaling het dichtst benadert als overeengekomen.
Voor elke overdracht van vorderingen (met uitzondering van geldvorderingen) is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de contractpartner vereist.
Aanvullende overeenkomsten, wijzigingen en aanvullingen op deze AV moeten in tekstvorm zijn opgesteld om van kracht te zijn. Voor het opheffen van de tekstvereiste is ook een overeenkomst in tekstvorm nodig.

ThermoExpert Deutschland GmbH
Brookstieg 13
D-22145 Stapelfeld

Tel. (040) 67 10 22 8-0
Fax (040) 67 10 22 8-20

http://www.thermoexpert.de
Email: welcome@thermoexpert.de

 

Algemeen directeur:

Andreas Helf, Heiko Gevert
Maatschappelijke zetel: Stapelfeld,
Ingeschreven bij de lokale rechtbank
Lübeck, HRB 12446 HL

Bankgegevens:

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG
Rekeningnr. 532363, sorteercode 200 691 77
IBAN: DE46 2006 9177 0000 5323 63
BIC: GENODEF1 GRS
BTW-nummer DE 285 410 793

Status: april 2023